هدیه‌ی دوست

پيش‌كش به چكاوكي كه پرواز كرد؛ نه اينكه تنهايم بگذارد، كه مي‌خواست پرواز را بياموزم.

اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست